τέκνον (tek’-non)
properly, a child; (figuratively) anyone living in full dependence on the heavenly Father, i.e. fully (willingly) relying upon the Lord in glad submission.


Lord’s Prayer Video
Grammatakia Publishers are committed to making Greek as simple  and effortless to learn as possible.We are currently developing an app that interactively teaches the Our Father and the Creed in their original Greek.If you wish to to support the development of the app, and for the release of the full Nicene Creed, the best way  is to buy our Sofia and Artemis book, the Greek Salad, which can be purchased here. Downloading the video and purchasing our book will give you first, free access to the app when it is released.


Download the Lord’s Prayer video


Buy our book

Original Greek
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,αγιασθήτω το όνομά σουελθέτω η βασιλεία σουγενηθήτω το θέλημά σουως εν ουρανώ και επί της γηςτον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερονκαι άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημώνκαι μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξατου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματοςνυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

Transliteration
Pater imon o en tis ouranis,ayiasthito to onoma soueltheto i vasilia souyenithito to thelima souos en ourano ke epi tis yiston arton imon ton epiousion dos imin simeronke afes imin ta ofilimata imonos ke imis afiemen tis ofiletes imonke mi isenengis imas is pirasmonalla rise imas apo tou ponirouOti sou estin i vasilia ke i dinamis ke i doxatou Patros ke tou Iou ke tou Ayiou Pnevmatosnin ke ai ke is tous eonas ton eonon.Amin

Official Greek Australian translation
Our Father in heavenhallowed be your nameyour kingdom comeyour will be doneon earth as it is in heavengive us today our daily breadand forgive us our sinsas we forgive those who sin against usand lead us not into temptationbut deliver us from evilFor yours is the kingdom and the power and the gloryof the Father and the Son and the Holy Spiritnow and for ever and to the ages of ages.Amen

Close Menu
×
×

Cart